Plejeplaner for Christianias Grønne Områder

Her på siden findes link til “Christianias Grønne Plan 2023-3032” og “Drift- og Plejeplan
for Christianias del af Christianshavns Vold 2024-2029”.
Nederst findes et Beslutnings-referat fra Det Grønne Fællesmøde d. 11. december 2023,
som godkendte begge planer.

Christianias Grønne Plan 2023-2032

Den Grønne Plan er forfattet af Jeppe Blumensaat Rasmussen og Louise Gehl fra
Christianias Gartnergruppe i samarbejde med Christianias Frie Natur, Jørgen og Line,
bestyrelsesmedlem i Fonden Fristaden Christiania Peder Agger og Christianias 15
selvforvaltningsområder.

Den Grønne Plan beskriver naturen på alle Christianias områder og er tænkt som et
værktøj til at beskytte og udvikle naturen, til gavn for både mennesker, dyr og planter.
Planen indeholder en analyse af de nuværende forhold på Christiania, en beskrivelse af
hvilke mål Christiania ønsker for de grønne områder, og en redegørelse for hvordan disse
mål skal opnås. Dette gælder både Christiania generelt og hver af de respektive områder.
Afslutningsvis vil vi komme med en opsamling af refleksioner over, hvordan de sidste 10
år på Christiania er forløbet.

Planen beskæftiger sig med alle arealer på Christiania; både områder med en høj
koncentration af bebyggelse, og de områder, hvor naturen fylder mest.

Drift- og Plejeplan for Christianias del af Christianshavns Vold 2024-2029

Formålet med Drift- og plejeplanen er at sikre at Christianshavns Vold, fortidsminde
3130:15, matrikel 697b, Christianshavns Kvarter, Amagerbros Kvarter, København,
København Kommune bliver plejet, driftet og udviklet i overensstemmelse med
fortidsmindebeskyttelsen, tillægsaftalen af 30. august 2022 og aftale nr. 5.

Drift- og plejeplanen er et operativt værktøj til Christianias gartnergruppe for at sikre
fortidsmindet og for at opnå de vilkår der er stillet i tillægsaftalen og aftale 5. Samtidig
danner drift- og plejeplanen rammerne for dialogen mellem Christiania og Slots- og
Kulturstyrelsen om den løbende status for drift og pleje.

Drift- og plejeplanen udstikker retningslinjer for balancen mellem hensynet til
kulturarvsværdierne og naturværdierne. I daglig tale er kulturarvsværdierne Paraplyen, der
favner og overskygger ønsker til bevoksningen og vegetationsplejen på Christianshavns
Vold.

I drift- og plejeplanen er det ikke uddybet hvordan driften og plejen bliver organiseret og
udført på Christiania, men den danner rammer og mål for plejen. Der er en flad
ledelsesstruktur på Christiania, hvor opgaverne drøftes med områderne, og der
udarbejdes lokale arbejdsgange og prioriteringer. Det er dog uvedkommende for drifts- og
plejeplanen, så længe de overordnede rammer og mål bliver efterkommet

Christianias Grønne Plejeplan (PDF)

Drift og plejeplan til Christianias del af Christianshavns Vold (PDF)

Bilag til Drift og plejeplan for Christianias del af Christianshavns Vold (PDF)

Beslutnings-referat for Grønt Fællesmøde 11. december 2023 (PDF)