Boligtildelingsprocedure på Christiania

Boligtildelingsprocedure på Christiania

Boligtildelingen på Christiania foregår i områderne efter følgende præmisser:

 • Den rette beboer til den rette bolig.
 • Den rette beboer er en eller flere ansøgere, som ønsker at bo på Christiania og disponere   over   en   bolig   på   aftalte   gennemskuelige   vilkår   til   gavn   både   for ansøgeren og Christiania.

Ovennævnte formål, som er af afgørende betydning for Christiania, sikres bl.a. ved:

 • Annoncering i Ugespejlet
 • Opslag på Christiania og dagsordenindkaldelse
 • Orientering via beboerne
 • Eventuel genoptagelse af tidligere ansøgninger
 • Orientering via Christianias og eller fondens hjemmeside

Efter   indkaldelse   af   de   ansøgere,   som   ønsker   at   komme   i   betragtning,   er   der   I områderne tale om følgende procedurer:

 • Fremvisningen af boligerne
 • Ansøgningsmøde med alle ansøgere, hvor alle områdets beboere har mulighed
 • for at deltage

Beslutning om, hvem der skal have tildelt boligen sker efter følgende retningslinjer:

 • Boligrokade – flytning mellem 2 eller flere med brugstilladelse på Christiania har

forrang betinget af, at der er enighed mellem de involverede personer.

Åben ansøgning, som besluttes ud fra følgende kriterier:

 • Sociale forhold, herunder antal ansøgere og familiens sammensætning i

forhold til boligens størrelse og kvalitet

 • Beskæftigelse på Christiania
 • Tildeling  ud fra et vurderingsgrundlag, hvor den pågældende ansøger

særligt kan bidrag til Christiania positive udvikling.

 • Saglige kriterier for boligtildelingen i øvrigt.

Når   en   bolig   tildeles,   skal   alle,   der   ikke   får   tildelt   den   pågældende   bolig   have   en selvstændig   skriftlig   begrundelse   for,   hvorfor   de   pågældende   ikke   er   kommet   I betragtning, inklusiv klagevejledning.

Afviste ansøgere har 5 hverdage til at klage over afgørelsen.

En   eventuel   klage   har   opsættende   virkning,   indtil   fondsbestyrelsen   har   behandlet klagen, inden for en frist på 9 dage fra klage modtages.

Den  person, der tildeles  en bolig, kan flyttes  ind i boligen,  når afgørelse  fra fonden foreligger.