Christianias Historiske Selskab afholder stiftende generalforsamling

CA,logo

Christianias Historiske Selskab

afholder stiftende generalforsamling

onsdag d. 24. september kl. 19.30 til 22

i Christianias forsamlingshus OPERAEN

Program:

 1. Vedtagelse af foreningens vedtægter.

 2. Valg af bestyrelse

 3. Gennemgang af bygninger opført af tyskerne under

  besættelsen 1940-45 ved Marco Hansen

  Facebook event side https://www.facebook.com/events/1555296248026845/

 4. Marco og Erik, juli 14Marco Hansen og Erik Steinmann har forsket i tyske bygninger og militære anlæg fra besættelsen.
  Her er de foran den bunker den tyske kommandant for den tyske flåde i Østersøen og Kattegat fik opført  i 1943. Den ligger nu temmelig godt skjult i den fjerne ende af Fredens Eng ved Bådsmandsstræde.
  Nedenunder tegninger af 2 af de 8 barakker tyskerne opførte. (Heriblandt Woodstock og Optimisten.)
  BARAKKER
  Læs mere på www.christianiaarkiv.dk

  Vedtægter for Christianias Historiske Selskab

  § 1

  Foreningens navn er Christianias Historiske Selskab

  Foreningens adresse er: ”Christianias Lokalhistoriske Arkiv og Samlinger”,

  Bådsmandsstræde 43, st. th., Fredens Ark, Christiania, 1407, København K.

  § 2

  Foreningens formål er at fremme indsamling og formidling af historien og historierne om Christiania, bakke op om det lokalhistoriske arkiv samt stå for udgivelse af Christianias Historiske Årbog.

  § 3

  Som medlem kan optages enhver med nuværende eller tidligere tilknytning til Christiania eller personer, som på anden vis har interesse for Christianias historie.

  § 4

   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

  Stk. 1.   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

  Stk. 2.  Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 14 dages varsel i Christianias Ugespejl og på Arkivets hjemmeside.

  Stk. 3.   Dagsordenen skal mindst omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent

  2. Aflæggelse af beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Fastlæggelse af budget og næste års kontingent

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelse og suppleanter

  7. Valg af 2 revisorer

  8. Eventuelt

  Stk.4.    Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal vær formanden i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamling.

  Stk.5.    Beslutninger træffes fortrinsvis ved konsensus, ellers ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  Stk.6.      Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 30 dage, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af medlemmerne fremsætter begæring herom.

  § 5

  Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen således at 2-3 medlemmer afgår i ulige år og 3-4 i lige år.

  Stk.1    Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

  Stk.2    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Stk.3    Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver.

              Hertil kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen.

  Stk.4       Bestyrelsen udpeger en redaktion med ansvar for at samle, redigere materiale og eventuelt selv udarbejde materiale til Christianias Historiske Årbog.

  § 6

  Foreningen tegnes af formanden. Kassereren disponerer indenfor det vedtagne budget. Bestyrelsen kan beslutte, at udvalgte større dispositioner først kan gennemføres efter at den har givet sit samtykke.

  Stk. 1.    Regnskabsåret følger kalenderåret.

  Stk. 2.    Regnskabet revideres af revisorerne og sættes til godkendelse på den ordinære              generalforsamling.

  § 7

  Det indsamlede materiale betragtes som værende i Christianias eje, og dets forbliven som sådant garanteres.

  § 8

  Bestyrelsen påser og har medansvar for at arkivets samlinger opbevares betryggende og er forsvarligt registreret i samarbejde med Ca´s historiske arkiv, der varetager den fysiske opbevaring

  § 9

  Vedtægterne kan kun ændres ved generalforsamlingsbeslutning.

  Forslag herom skal fremgå af dagsordenen og vedtagelse sker med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

  § 10

  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.

  Stk. 1        Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion  står den ved magt.

  § 11

  Foreningen kan opløses ved beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

  Stk. 1.    Eventuel formue anvendes på lokalhistorisk arbejde efter generalforsamlingens bestemmelse.

  Stk.2.    Arkivets samlinger anbringes efter nærmere bestemmelse på generalforsamlingen på en sådan måde at der fortsat er offentlige tilgængelighed til materialet. Materialet kan således ikke overgå til privateje.

  Vedtaget på den stiftende generalforsamling

  Den 24-09- 2014

Del med Facebookmail